MM Express

Deputy Defense Minister Vyacheslav Shapovalov